BATMAN VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KANTİN İŞLETME HAKKI KİRALAMA İHALE İLANI
SIRA
NO
OKUL ADI
ÖĞRENCİ SAYISI
 İLK YIL TAHMİNİ İŞLETME HAKKI KİRA BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE TARİHİ
SAATİ
 
1
FARABİ ANADOLU LİSESİ
405
AYLIK 3.000 TL
YILLIK 27.000 TL
5.400 TL
22/01/2019
14:30
 
 
İş yoğunluğundan dolayı mağduriyetlerin yaşanmaması için ihalenin yapılacağı gün (bütün resmi kurumlarda) evrak talep dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
 
 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen okul kantinlerinin işletme hakkı kiralama ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 35/d ve 51/g Maddesine göre pazarlık usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhalenin yapılamaması veya sözleşme imzalanmaması durumunda komisyonca belirlenen kişiye pazarlık usulü ile verilecektir.
 3. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgeler birlikte ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
 1. Nüfus cüzdanının fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)
 2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyi,
 3. Adli sicil kaydı
 4. Sağlık raporu,
 5. İlgili Esnaf Odasından Adına Kayıtlı Okul Kantin İşletmesi Olmadığına ve İhalelerden Yasaklama Kararı Bulunmadığına Dair Belge
 6. Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi (Katılımcılardan öncelikli olarak kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiçbirinin kantin işletmeciliği ustalık belgesinin olmaması durumunda, işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.),
 7.  Geçici teminatın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Batman Şubesi nezdinde bulunan 31228323-5001 hesap numarasına yatırıldığına dair makbuzu,
 8. Şartname bedelinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Batman Şubesi nezdinde bulunan 31228323-5001 hesap numarasına yatırıldığına dair makbuzu.
 9. Kantin İşletmeciliği Hijyen Eğitimi Sertifikası, (İhaleyi alan işletmeci Halk Eğitim Merkezi’ne başvurarak açılacak ilk kursa kayıt yaptırarak alacağı sertifakının bir suretini dosyasına konmak üzere Müdürlüğümüze teslim edecektir)
 10. Herhangi bir kira, arz ve genel gider borcunun olmaması,
 11. Farklı bir şehirde ikamet eden ve/veya farklı bir şehirde Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi alan isteklilerin, ikamet ettikleri ilin ve/veya Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni aldıkları ilin ilgili esnaf odasından ve ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünden adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ilişkin belgeyi sunması, gerekmektedir.
 12.  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3. İhaleye katılmak isteyen istekli, ayrıca şartnamede belirtilen genel ve özel şartları da taşımalı ve ilan tarihinden sonra düzenlenmesi gereken belgeleri, ilan tarihinden sonra düzenlenmiş haliyle dosyasında sunmalı.  (İş yoğunluğundan dolayı mağduriyetlerin yaşanmaması için ihalenin yapılacağı gün hiçbir resmi kurumda evrak talep dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Bu sebeple katılımcıların ihale için gerekli belge taleplerini en az ihaleden 1 gün önce dilekçe ile talep etmeleri gerekmektedir. )
4. Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması, süresiz olması ve teyit yazısıyla birlikte ibrazı gerekmektedir.
5
. Kiraya verilecek yerlerin işletme hakkı kira şartnameleri mesai saatleri içinde Batman Milli Eğitim Müdürlüğünde 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel karşılığında alınabilir.
6. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. Herhangi bir terör örgütü ile irtibatı, iltisakı veya ilişkisi olmamak. (Üzerinde ihale kalan katılımcının bu yönde araştırması yapılacak olup, herhangi bir terör örgütü ile irtibatı, iltisakı veya ilişkisi olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmesi feshedilecek, kesin teminatı idare tarafından gelir olarak kaydedilecek ve kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin hükümler uygulanacaktır.)
9. İhalelerin sonucunda işletmeci bulunmazsa; Okul Aile Birliklerine Kantini işletme hakkı verillir.

İLAN OLUNUR.