BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
 
Bilindiği üzere, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında;  26.4.2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış olup 31/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.
Söz konusu usul ve esaslara göre; 26.4.2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan ve satışa konu edilebilecek Hazineye ait tarım arazilerini, 30.3.2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; başvuru süresi içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan, tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler, yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre hak sahibi sayılacaktır. Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında satın alma talebini içeren örneği anılan Tebliğ ekinde yer alan matbu dilekçe istenecektir.
      Ayrıntılı bilgi www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.
 
Bilgi İçin İletişim Telefonu : (0 488) 215 44 32                     İlan Olunur.