BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI
SIRA NO TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU KURUM TAŞINIR MALLARIN NİTELİĞİ TAŞINIR MALLARIN TAHMİNİ KG TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Mehmet Emin Şimşek Ortaokulu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü  Muhtelif Hurda Malzemeler 5000 4.000,00 TL 800,00 14.12.2017 10:00
1- Yukarıda bilgileri verilen taşınır malların satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51/a Maddesine göre Pazarlık Usulü ile Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların;              
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,         
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
 
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4-Taşınır malların satış şartnameleri ve ekleri, mesai saatleri içinde Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- Taşınır malların satış bedeli, peşin olarak tahsil edilecektir.
7- Taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaktır. 
8- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.