BATMAN ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
SIRA NO TAŞINIR MALIN NİTELİĞİ TAŞINIR MALIN BULUNDUĞU YER TAŞINIR MALIN DURUMU TAŞINIR MALIN ADEDİ/KG. TAHMİNİ İHALE BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 701 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği Batman İl Temsilciliğine ait olup, Hazineye devredilen taşınır mallar
Kültür Mah. Adalet Cad. Yardımlar Apt. Kat:1 No:1 Merkez/BATMAN
Kullanılabilir Şartname eki listede yer alan taşınır mallar 571,13 114,23 17.12.2018 10:00
1- Yukarıda bilgileri verilen taşınır malların satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51/a. maddesine göre Pazarlık Usulü ile Çevre ve Şehrcilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü makam odası) toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların;              
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,         
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- Taşınır malların satış şartnameleri ve ekleri, mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- Taşınır malların satış bedeli, peşin olarak tahsil edilecektir.
7- Taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaktır. 
8- Talep eden isteklilere, yukarıda belirtilen adreste hazır bulunmak ve önceden İdaremize bilgi vermek şartıyla; söz konusu taşınırlar; 11/12/2018 tarihinde saat 10:00'da bulundukları yerde gösterilecektir.
9- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, https://batman.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.  
                                                                                                                                                                                                                                                                              İLAN OLUNUR