T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Batman İl Özel İdaresi demirbaşlarına kayıtlı iken kayıtlardan düşülen araç, makine ve teçhizat 31/05/2017 tarihinde 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre açık artırma usulü satılacaktır.
S.NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
PLAKASI
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
ŞARTNAME BEDELİ
1
Binek Araç
Renault 19
1997
31/05/2017
10:00
72 AZ 488
5.083,33 TL
152,50 TL
50,00 TL
2
Binek Araç
Renault 19
2000
31/05/2017
10:10
72 DA 523
6.000,00 TL
180,00 TL
50,00 TL
3
4X2 Pick-up
BMC
2000
31/05/2017
10:20
72 DC 737
9.133,33 TL
274,00 TL
50,00 TL
4
4X2 Pick-Up
BMC
2000
31/05/2017
10:30
72 DC-738
4.000,00 TL
120,00 TL
50,00 TL
5
4X2 Pick-Up
BMC
2000
31/05/2017
10:40
72 DC-739
8.466,67 TL
254,00 TL
50,00 TL
6
4X4 Pick-Up
Isuzu
2002
31/05/2017
10:50
72 AE 267
10.277,33 TL
308,32TL
50,00 TL
7
4X4 Pick-Up
Isuzu
2002
31/05/2017
10:50
72 DA-964
10.244,00 TL
307,32 TL
50,00 TL
8
İtfaiye Aracı
Ford
1987
31/05/2017
11:10
72 DL 030
21.666,67 TL
650,00 TL
50,00 TL
9
Greyder
Mitsubushi
1986
31/05/2017
11:20
86-21017
44.666,67 TL
1.340,00 TL
50,00 TL
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 1. Batman İl Özel İdaresi’ne ait yukarıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati makine parkına kayıtlı bulunan ve plaka, marka ve cinsi belirtilen araçlarımız ekonomik ömrünü doldurduklarından dolayı kayıttan düşümü yapılarak satışı yapılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur.
 2. İhale Batman İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda İl Encümeni’nce yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ve ihale dokümanları Batman İl Özel İdaresi - Makina İkmal Bakım ve Onarım  Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur.
 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Makina İkmal Bakım ve Onarım  Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Tebligat için adres beyanı  (Türkiye’de), ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. Yukarıda belirtilen miktarlarda Geçici Teminat’ın yatırıldığını gösterir belge,
 5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 6. İhale tarihine göre 6 (Altı) ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösteren bir belge (İkametgâh Belgesi ya da Ticari İkametgâh Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı sureti,
 7. İhale Dokümanı satın aldıklarına dair belge,
İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti olacaktır.
 1. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 2. İhaleye katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
 4. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İlan olunur.