İLAN
BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmüne göre, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve aynı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca dönüşüm programına dâhil olmak suretiyle 01/09/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelerden Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi için Millî Eğitim Bakanlığına müracaat eden ve müracaatları bu Bakanlık tarafından uygun görülenler lehine aşağıda özellikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının belirtilen kısımları üzerinde özel eğitim tesisleri yapılması için yirmi beş yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla irtifak hakkı ihaleleri yapılacaktır.
 
Sıra No
İli/ İlçesi
Mah/Köyü
Cinsi
Ada
Parsel No
Taşınmazın
Yüzölçümü (m²)
Taşınmazın Yatırıma Konu
Miktarı (m²)
Hazine Hissesi
İmar Durumu
Fiili Durumu
Yatırım Amacı
İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL)
Asgari Katılım Payı  Bedeli  (TL)
 
Geçici Teminat Tutarı (TL)
İhale Tarihi- Saati
1
Batman/ Merkez
Alkami (Yediyol)
Arsa
 
292
11.313,72
11.313,72
Tam
Özel Eğitim Tesisleri Alanı
Boş ve işgalsiz
Özel Eğitim Tesisleri
2.830,00
2.830,00
849,00
27.02.2018-13:30
2
Batman/ Merkez
Alkami (Yediyol)
Arsa
 
293
11.313,72
11.313,72
Tam
Özel Eğitim Tesisleri Alanı
Boş ve işgalsiz
Özel Eğitim Tesisleri
2.830,00
2.830,00
849,00
27.02.2018-14:00
3
Batman/ Merkez
Alkami (Yediyol)
Arsa
 
298
8.271,05
8.271,05
Tam
Özel Eğitim Tesisleri Alanı
Boş ve işgalsiz
Özel Eğitim Tesisleri
2.070,00
2.070,00
621,00
27.02.2018-14:30
4
Batman/ Merkez
Alkami (Yediyol)
Arsa
 
299
8.764,75
8.764,75
Tam
Özel Eğitim Tesisleri Alanı
Boş ve işgalsiz
Özel Eğitim Tesisleri
2.200,00
2.200,00
660,00
27.02.2018-15:00
5
Batman/ Merkez
Alkami (Yediyol)
Arsa
 
308
6.000,00
6.000,00
Tam
Özel Eğitim Tesisleri Alanı
Boş ve işgalsiz
Özel Eğitim Tesisleri
1.500,00
1.500,00
450,00
27.02.2018-15:30
6
Batman/ Merkez
Alkami (Yediyol)
Arsa
 
309
14.455,29
14.455,29
Tam
Özel Eğitim Tesisleri Alanı
Boş ve işgalsiz
Özel Eğitim Tesisleri
8.965,00
8.965,00
2.689,50
27.02.2018-16:00
7
Batman/ Kozluk
Yukarı Güneşli
Arsa
654
2
10.000,00
5.000,00
Tam
İlköğretim Tesis Alanı
Boş ve işgalsiz
Özel Eğitim Tesisleri
1.150,00
1.150,00
345,00
27.02.2018-16:30
 
 
1- İrtifak hakkı ihaleleri, Batman Hükümet Konağı C Blok 1. Kat adresinde bulunan Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesinin (g) bendine göre Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilme şartları;
a) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve aynı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca dönüşüm programına dâhil olmak suretiyle özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanenin 01/09/2015 tarihine kadar dönüşüm programına alınmış olması,
b) Dönüşüm programına alınırken 01/09/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunulmuş olması,
c) Dershanenin 14/03/2014 tarihi itibarıyla geriye dönük en az üç yıl süreyle aynı gerçek kişi veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olması,
ç) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz ile dershanenin aynı il sınırları içerisinde olması,
d) İlan edilen taşınmazlardan seçilenler üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi istemiyle süresi içerinde Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edilmesi,
şarttır.
3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;
(1) İhaleye katılabilme şartları taşıyanların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine      Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.)
d) İşin gereğine göre Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Dönüşüm programına kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça düzenlenecek Dönüşüm Programı Kabul Formunu vermeleri,
f) Gerçek kişi kurucular için dershanenin 14/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır kendisi tarafından işletiliyor olduğunu gösterir belgeyi, tüzel kişi kurucular için ise dershanenin 14/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldır çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olduğunu gösterir ticaret sicil kaydını vermeleri,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, bu maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve/veya vekâletnameyi vermeleri,
şarttır.
(2) Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucularının müracaatları, 01/09/2015 tarihinden önce bu kişilerin bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince yapılır. Bu halde bir araya gelen dershanelerin 10 uncu maddede yer alan şartları ayrı ayrı taşıması gerekir.
4- Pazarlık usulüyle yapılan olan irtifak hakkı ihaleleri; yukarıda anılan 4706 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve yukarıda anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen koşulları taşıyan tek istekli olması hâlinde, taşınmazın ilk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli üzerinden bu istekliyle yapılacak pazarlık sonucunda oluşan bedel üzerinden isteklisi üzerine, birden fazla istekli olması hâlinde ise bu istekliler arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden yapılacak pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif eden üzerine bırakılır. Asgari katılım payı, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 31 inci maddelerine istinaden yayımlanan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerine göre hesaplanan emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin toplamının binde beşidir.
5- Şartname ve ekleri, Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6- Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınacaktır.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
8- İstekli adına yapılan irtifak hakkı ihalesi sonucunda, müşteri tarafından yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması hâlinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek müşteriye; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı veya Maliye Bakanlığına onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için Defterdarlık tarafından bedeli karşılığında bir yıla kadar ön izin verilir. Gerekli hâllerde bu süre toplamı iki yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Ön izin döneminde ön izin süresi dondurulmaz.
9- İlanda yer alan taşınmazlar ile bu taşınmazın geldisi taşınmazlar ve/veya bu taşınmazların tevhidi, ifrazı vb. bir işlem sonucu oluşacak taşınmazlarla ilgili olarak Hazine aleyhine açılmış yada açılacak davaların Hazine aleyhine sonuçlanması halinde, hangi aşamada olursa olsun istekli, ön izin sahibi veya irtifak hakkı lehtarı Hazineden herhangi bir ad altında hiç bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.
10- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

 

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (0 488) 215 44 32                                                                                                                                                                                                                                İLAN OLUNUR