BATMAN ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN (Milli Emlak Müdürlüğü) HURDA KAĞIT SATIŞ İHALESİ İLANI
 
HURDA KAĞITLARIN
SIRA NO
BULUNDUĞU KURUM
NİTELİĞİ
TAHMİNİ AĞIRLIĞI
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
 
A-
 
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı
(İdari İşler Müdürlüğü)
Hurda Kağıt
1.000,00 kg
250,00 TL
62,50 TL
21.11.2018
14 : 00
 
 
  1. Yukarıda bilgileri verilen hurda niteliğindeki kağıtlarının satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre İlimiz Merkez İlçesi Bayındır Mah. Cizre Cad. Cizre Bulvarı No:48 adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans/Toplantı Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  2. İhale konusu kağıtların evrak niteliği kaybolacak şekilde işleme tabi tutulmak suretiyle imha edilerek geri dönüşümünün sağlanması ve ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. İmha işlemi, İdaremiz tarafından görevlendirilecek personellerin gözetiminde Batman İli Merkez İlçesi idari sınırları içinde yapılacaktır.
  3. İhaleye katılacakların;                                                                                                                                                                                                                                 
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                                                                                                                                                                                                     
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                                        
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                                          
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,                                                                                                                                               
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
f) İhaleye, yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış tesisler, üretici/yetkilendirilmiş kuruluşlar izinleri/lisansları kapsamında katılabilir.    
4- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
  1. Taşınır malların satış şartnameleri ve ekleri, mesai saatleri içinde Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
7- Taşınır malların satış bedeli, peşin olarak tahsil edilecektir.
8- Taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaktır.  
9- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.batman.csb.gov.tr adresinden görülebilir.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İLAN OLUNUR